Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+on, upon)
  lấn, xâm phạm
  encroach on somebody's property
  xâm phạm tài sản của ai
  biển dần dần lấn vào đất liền

  * Các từ tương tự:
  encroacher, encroachment