Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trespass /'trespəs/  

 • Động từ
  xâm phạm (đất đai, tài sản của ai)
  trespass on somebody's land
  xâm phạm đất đai của ai
  cấm xâm phạm, cấm vào
  lạm dụng
  lạm dụng lòng hiếu khách của ai
  (against somebody) (cổ; kinh thánh) phạm tội lỗi
  Danh từ
  sự xâm phạm (đất đai, tài sản của người khác)
  sự lạm dụng
  (cổ; kinh thánh) tội lỗi, điều sai trái

  * Các từ tương tự:
  trespass-offering, trespasser