Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xâm lăng
  Hitler xâm lăng Ba Lan vào năm 1939
  xâm phạm
  xâm phạm quyền của ai
  lan tràn, tràn ngập
  một thành phố tràn ngập khách du hành
  tâm hồn tràn ngập lo âu

  * Các từ tương tự:
  invader