Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invader /in'vaidə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ xâm lăng