Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encroacher /in'kroutʃə/  

  • Danh từ
    người xâm lấn, người xâm phạm