Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vi phạm; xâm phạm
  infringe upon the rights of other people
  xâm phạm các quyền của người khác

  * Các từ tương tự:
  infringement, infringer