Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encroachment /in'krəʊt∫mənt/  

 • Danh từ
  (+ on, upon)
  sự lấn, sự xâm phạm
  cái đạt được do xâm phạm (do lấn chiếm)
  encroachment made by the sea upon the land
  những phần biển lấn vào đất liền