Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vi phạm, phạm, trái [với]
  violate an agreement
  vi phạm một thỏa thuận
  những khám phá này dường như trái với các định luật vật lý
  (tôn giáo) xúc phạm
  violate a shrine
  xúc phạm một nơi tôn nghiêm
  quấy phá, phá rối, làm mất (sự yên tĩnh)
  (nói trại) hãm hiếp