Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    không tuân theo (ai, luật pháp…)