Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phản loạn, sự nổi loạn
  cuộc phản loạn, cuộc nổi loạn, cuộc binh biến
  Động từ
  (+against)
  nổi loạn
  thuỷ thủ nổi loạn [chống lại thuyền trưởng, chống lại điều kiện sinh hoạt tồi tệ]