Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revolution /,revə'lu:∫n/  

 • Danh từ
  cuộc cách mạng
  ông ta đã sống qua hai cuộc cách mạng
  the computer revolution
  cuộc cách mạng máy tính
  sự quay vòng; vòng quay
  the revolution of the earth round the sun
  sự quay vòng của trái đất quanh mặt trời
  50 vòng quay mỗi phút

  * Các từ tương tự:
  revolutionary, revolutionise, revolutionism, revolutionist, revolutionize, revolutionize, revolutionise