Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cataclysm /'kætəklizəm/  

  • Danh từ
    tai biến, biến cố lớn

    * Các từ tương tự:
    cataclysmic