Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cataclysmic /,kætə'klizmik/  

  • Tính từ
    [thuộc] tai biến, [thuốc] biến cố lớn
    the cataclysmic events of 1939-1945
    những biến cố lớn trong những năm 1939-1945