Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường thngữ)
  [ở gốc]; căn bản
  radical changes
  những thay đổi tận gốc
  a radical error
  một sai lầm căn bản
  (chính trị) cấp tiến
  the Radical Party
  Đảng cấp tiến
  Danh từ
  người cấp tiến; đảng viên Đảng cấp tiến
  (toán) căn
  gốc
  (ngôn) thân từ

  * Các từ tương tự:
  Radical economics, radicalise, radicalism, radicalize, radicallsm, radically