Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quỹ đạo
  the earth's orbit round the sun
  quỹ đạo quả đất quanh mặt trời
  bao nhiêu vệ tinh đã được đặt vào quỹ đạo quanh mặt trời thế?
  (nghĩa bóng) tiếp thị không năm trong quỹ đạo của nó
  Động từ
  quay theo quỹ đạo
  orbit in space
  quay theo quỹ đạo trong không gian
  quay theo quỹ đạo quanh
  bao nhiêu phi thuyền không gian đã quay theo quỹ đạo quanh mặt trăng thế?

  * Các từ tương tự:
  orbital, orbiter, orbitomalar, orbitonasal