Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] quỹ đạo
  orbital distance from the earth
  khoảng cách quỹ đạo cách quả đất
  an orbital motorway
  đường xa lộ ngoại vi (một thành phố)
  Danh từ
  đường vòng ngoại vi (một thành phố)
  take the London orbital
  đi theo con đường vòng ngoại vi Luân Đôn