Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bao quanh, bao vây
  hồ có cây cối bao quanh
  quân lính địch bao vây thành phố

  * Các từ tương tự:
  encirclement