Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  girded hoặc girt
  gird something [with something]
  bao quanh
  hòn đảo có biển bao quanh
  gird somebody [with something]
  mặc quần áo cho (ai)
  anh ta mặc áo giáp vào để ra trận
  gird [up] one's loins
  (tu từ hoặc đùa)
  chuẩn bị hành động

  * Các từ tương tự:
  gird something on, girder, girdle, girdling