Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác magnetic compass) la bàn
  (cách viết khác compasses) cái compa
  cái compa
  phạm vi, vòng, tầm
  beyond the compass of the human mind
  vượt quá tầm trí tuệ của con người
  tầm âm (của một ca sĩ)
  Động từ
  (cổ)
  như encompass

  * Các từ tương tự:
  compass bearing, compass deviation, compass needle, compass-card, compass-plane, compass-saw, compass-window, compassable, compassion