Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compass-saw /'kʌmpəs'sɔ:/  

  • Danh từ
    cưa vanh (để cưa những đường cong)