Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compassion /kəm'pæ∫n/  

 • Danh từ
  lòng thương hại, lòng trắc ẩn
  take (have) compassion on (uponsomebody
  thương hại ai
  không có tình thương

  * Các từ tương tự:
  compassionate, compassionate leave, compassionately, compassionateness, compassionless