Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compass-window /'kʌmpəs,windou/  

  • Danh từ
    cửa sổ hình bán nguyệt