Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compass-plane /'kʌmpəsplein/  

  • Danh từ
    bào khum (để bào những mặt lõm)