Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường viền; gấu (quần áo)
  tôi lên gấu các áo váy của tôi cho ngắn bớt
  Động từ
  (-mm-)
  viền mép
  viền mép chiếc khăn tay
  hem somebody about (around)
  bao quanh, vây quanh
  bị trở ngại vây quanh
  hem somebody in
  bao vây
  quân lính địch đang bao vây chúng tôi
  anh ta cảm thấy bị vây hãm bởi tập tục
  Thán từ
  (cũng h'm)
  e hèm!
  Động từ
  (-mm-)
  e hèm

  * Các từ tương tự:
  hem-line, hem[o], hemal, hematic, hematin, hematite, hematologist, hematology, hemelytron