Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc xương hàm
    ổ mắt