Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chu vi, vòng
  the circuit of a town
  chu vi thành phố
  the earth takes a year to make a circuit of the sun
  quả đất quay một vòng quanh mặt trời mất một năm
  chị ta chạy bốn vòng đường đua
  mạch
  electric circuit
  mạch điện
  a circuit diagram
  biểu đồ mạch điện
  cuộc kinh lý, cuộc tuần du (của các quan tòa, để xét xử); địa phận đi kinh lý
  (thể thao) vòng đấu
  xóm đạo (nhà thờ Giám lý)

  * Các từ tương tự:
  circuit capacitance, circuit diagram, circuit layout, circuit tester, circuit theory, circuit topology, circuit training, circuit-breaker, circuit-rider