Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường vòng [quanh] , chu vi
  a tree 1 metre in girth (with a girth of 1 metre)
  một cây chu vi thân được 1 mét
  (Mỹ cinch) đai yên (yên ngựa)

  * Các từ tương tự:
  girth-rail