Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circuit-rider /'sə:kitraidə/  

  • Danh từ
    nhà giảng đạo lưu động (trong một địa phận)