Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hình tướng mạch điện, tôpô mạch điện