Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chu vi (của một hình hình học, của một vùng đất…)