Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    giới hạn, phạm vi (quyền lực …)

    * Các từ tương tự:
    ambition, ambitious, ambitiously, ambitiousness