Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambitiously /æm'bi∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] đầy tham vọng