Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tham vọng, hoài bão
    filled with ambition to become rich
    đầy hoài bão trở thành giàu có
    đạt được tham vọng (hoài bão) của mình