Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khát nước
  quench one's thirst with a long drink of water
  uống một hơi dài cho đã khát
  they lost their way in the desert and died of thirst
  họ lạc đường trong sa mạc và đã chết khát
  (số ít)
  thirst for something
  sự khao khát, sự khao khát
  a thirst for knowledge
  lòng thèm khát hiểu biết
  Động từ
  (cổ) khát nước
  thirst for something
  thèm khát, khao khát
  thirst for revenge
  khao khát trả thù

  * Các từ tương tự:
  thirstily, thirsty