Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aspiration /,æspə'rei∫n/  

  • Danh từ
    (+ for, after) khát vọng
    (ngôn ngữ) sự bật hơi