Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enterprise /'entəpraiz/  

 • Danh từ
  việc làm khó khăn, việc làm táo bạo
  sự táo bạo, lòng dũng cảm
  a woman of great enterprise
  một phụ nữ có lòng dũng cảm cao
  hoạt động kinh doanh
  công ty kinh doanh, hãng, doanh nghiệp

  * Các từ tương tự:
  enterpriser