Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tinh bột; bột
  hồ bột (vải)
  Động từ
  hồ [tinh] bột
  những bộ đồng phục trắng hồ bột

  * Các từ tương tự:
  starched, starchedness, starcher, starchiness, starchy