Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starchedness /'stɑ:ʃinis/  

  • Danh từ
    sự có hồ bột
    (nghĩa bóng) sự cứng nhắc (của tác phong, nghi thức...)