Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undertaking /,ʌndə'teikiŋ/  

 • Danh từ
  công việc
  a commercial undertaking
  công việc buôn bán
  lời hứa; sự bảo đảm
  an undertaking that the loan would be repaid
  sự bảo đảm là tiền vay sẽ được hoàn lại
  /'ʌndəteikiŋ/
  Danh từ
  công việc nhà đòn, công việc dịch vụ lễ tang