Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc kinh doanh mạo hiểm
  at venture
  hú họa, tùy mai rủi
  Động từ
  mạo hiểm, liều, dám (làm gì việc nguy hiểm…)
  venture over the wall
  liều leo qua tường
  tôi không dám liều đi dưới trời mưa như thế này
  đánh bạo, mạo muội
  venture an opinion
  đánh bạo phát biểu một ý kiến
  may I venture to suggest a change
  tôi xin mạo muội đề nghị một sự thay đổi nhé
  nothing venture, nothing gain (win)
  không vào hang hùm sao bắt được hùm con
  venture on (upon) something
  liều làm việc gì; mạo hiểm
  venture on a trip up the Amazon
  mạo hiểm một chuyến ngược dòng sông Amazon

  * Các từ tương tự:
  Venture capital, venturer, venturesome, venturesomely, venturesomeness