Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chance /t∫ɑ:ns/  /t∫æns/