Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experiment /ik'sperimənt/  

 • Danh từ
  thí nghiệm
  perform an experiment
  tiến hành một cuộc thí nghiệm
  the researchers are repeating the experiment on rats
  các nhà nghiên cứu đang lặp lại thí nghiệm này trên chuột
  Động từ
  (+ on, upon, with)
  làm thí nghiệm
  experiment upon animals
  làm thí nghiệm trên động vật
  experiment with new methods
  làm thí nghiệm theo những phương pháp mới

  * Các từ tương tự:
  experimental, experimentalise, experimentalism, experimentalist, experimentalize, experimentally, experimentation, experimenter