Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimentalist /eksperi'mentəlist/  

  • Danh từ
    nhà triết học thực nghiệm, người theo chủ nghĩa thực nghiệm