Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimentalism /eksperi'mentəlizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa thực nghiệm