Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimenter /eks'perimentə/  

  • Danh từ
    người thí nghiệm, người thử