Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xem xét, nghiên cứu
  examine an old manuscript
  nghiên cứu một bản viết tay cổ
  khám bệnh
  bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân một cách cẩn thận
  kiểm tra (trình độ, kiến thức…)
  kiểm tra trình độ toán học của sinh viên
  (luật học) thẩm vấn
  examine a witness in a court of law
  thẩm vấn một nhân chứng tại tòa
  need, ect. one's head examined
  xem head

  * Các từ tương tự:
  examinee, examiner