Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interrogate /in'terəgeit/  

  • Động từ
    hỏi, thẩm vấn
    interrogate a prisoner
    tra hỏi một tù nhân