Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  như veterinary surgeon
  Động từ
  (-tt-)(+for)
  xem xét kỹ hồ sơ lý lịch
  được xem xét là đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ trong chính quyền
  Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  như veteran

  * Các từ tương tự:
  vetch, veteran, veteran car, Veterans'Day, veterinarian, veterinary, veterinary surgeon, veto, vetoer