Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rây; sàng
  sift the flour
  rây bột
  sift the wheat from chaff
  sàng lúa mì tách trấu ra
  rắc qua rây (sàng)
  sift sugar onto a cake
  dùng rây rắc đường lên bánh
  sift through
  (nghĩa bóng)
  xem xét rất cẩn thận
  xem xét rất cẩn thận các chồng thư

  * Các từ tương tự:
  sifter, siftings