Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Nội động từ
  ((thường) + into) điều tra, thẩm tra
  điều tra việc gì
  (+ after, for) hỏi thăm, hỏi han
  hỏi thăm ai
  (+ for) hỏi mua; hỏi xin
  Ngoại động từ
  hỏi
  hỏi đường

  * Các từ tương tự:
  enquire, enquiry